Dating site intre vanator


STARE DE FAPT - STATE OF THINGS - Romanian Feature Film Online - CINEPUB

LEGE nr. La articolul 1, literele ad și ae se modifică și vor avea următorul cuprins:ad vânătoare - acțiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr.

Dating site intre vanator

La articolul 6 alineatul 1după litera v se introduce o nouă literă, litera wcu următorul cuprins:w stabilește modelul-cadru al acordului de colaborare între gestionarul fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic.

Acest acord-cadru conține în mod obligatoriu prevederi clare de colaborare și informare periodică a unităților administrativ-teritoriale de către gestionari cu privire la obligațiile ce îi revin privind evaluarea populațiilor din speciile de mamifere prevăzute în anexa nr. La articolul 9, alineatul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 5 Gestionarii fondului cinegetic, cu excepția regiilor publice de stat care au în gestiune fonduri cinegetice, pot face, de comun acord, schimb de gestiuni ori cesionări de contracte de gestionare către alți gestionari licențiați, cu avizul administratorului fondului cinegetic național.

Dating site intre vanator

Schimbul sau cesionarea se realizează cu păstrarea clauzelor cuprinse în contractele inițiale, modificându-se doar titularii de contracte prin acte adiționale încheiate între administrator și gestionarii în cauză.

Dacă există un protocol interinstituțional cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, plata se poate face și prin intermediul consiliului județean.

Dating site intre vanator

Modalitatea de calcul al despăgubirilor se va stabili prin hotărâre a Guvernului. În cazul în care victima Dating site intre vanator este salariată se va acorda o sumă proporțională cu echivalentul salariului minim pe economie obținut de o persoană în activitate. La articolul 14, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 2 Prejudiciul prevăzut la alin.

Dating site intre vanator

La articolul 17, alineatul 2 se modifică Dating site intre vanator va avea următorul cuprins: 2 Studiile de evaluare a efectivelor speciilor sedentare admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică, angajat al gestionarului fondurilor cinegetice, sub coordonarea autorității Dating site intre vanator centrale care răspunde de vânătoare.

La articolul 23 alineatul 1litera c se modifică și va avea următorul cuprins:c pășunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie și 24 aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deținătorului de teren agricol pe care se pășunează și care este înregistrat la unitatea administrativ-teritorială; La articolul 39 alineatul 1litera ad se modifică și va avea următorul cuprins:ad utilizarea, pentru tirul pe timp de noapte, a dispozitivelor de ochire care funcționează pe principiul laser, a sistemelor de ochire pe timp de noapte cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de lumină reziduală, a dispozitivelor de vedere în infraroșu și a dispozitivelor cu termoviziune, cu excepția utilizării dispozitivelor de iluminare a țintelor pentru vânarea speciilor mistreț, șacal și vulpe, cu derogare de la autoritatea publică centrală care răspunde de mediu.

La articolul 42 alineatul 1literele m și o se modifică și vor avea următorul cuprins:m vânătoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare, cu excepția situațiilor de urgență stabilite prin derogări acordate de autoritatea publică centrală care răspunde de mediu pentru recoltarea exemplarelor din specia mistreț în vederea prevenirii pagubelor sau pentru combaterea epizootiilor, și vânătoarea prin folosirea dispozitivelor prevăzute la art.

Dating site intre vanator

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. Pentru informații Dating site intre vanator despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.

Copyright © - Ministerul Justiției.

Dating site intre vanator

Toate drepturile rezervate.